STADGAR FÖR PROJECT EDUCATION

Klicka här för att ladda ner stadgarna i PDF-form!

—————–

Med hemort i Stockholm stad. Bildad mars 2017, reviderade stadgar beslutade på medlemsmöte den 5 maj och årsmöte den 13 juni 2022

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 § 1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden och har som ändamål att hjälpa afrikanska barn och kvinnor till utbildning och arbete. Det primära syftet är att förbättra hälsa och möjligheter till skolgång och vänder sig i första hand till barn och kvinnor i Västra Kapprovinsen, Sydafrika.

§ 2 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 3 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig firmatecknare bestående av två styrelseledamöter i förening.

§ 4 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§5 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 6 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till de ändamål som stadgas i 1§.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 § 7 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som är intresserade av föreningens ändamål och man blir medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställd medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutas av årsmötet. Föreningen har två huvudtyper av medlemskap:

 • Aktiv medlem
 • Stödjande medlem:
  • en enskild individ
  • eller en familj

Med aktiv medlem avses individer som är verksam i någon eller några av föreningens arbetsgrupper. Övriga medlemmar är stödjande. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar och har rätt till information om föreningens angelägenheter. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem.

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR

§ 8 Avslut av medlemskap

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därefter ha lämnat föreningen. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen och får inte ske på andra grunder än att medlem har försummat att betala beslutade avgifter eller att medlem uppenbarligen har skadat föreningens intressen. Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser anses inte längre vara medlem. Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet till årsmötet.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 9 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet ska hållas före utgången av juni månad. Styrelsen skickar kallelse senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse före föreningen ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella revisionsberättelser, eventuell verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 10 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Både medlem och styrelse får lämna förslag som ska behandlas av årsmötet. Medlemsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen lämnar yttrande över medlemsförslag och yttrandet ska finnas tillgängligt enligt §9.

§ 11 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på årsmötet. Familjemedlemskap har en röst. Rösträtten får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 12 Beslut

Mötet är beslutsmässigt med antalet medlemmar som är röstberättigade på mötet.

Med undantag för stadgeändringar och upplösning av föreningen (§4 och §5) avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet genom bifallsrop (acklamation) eller, om någon begär det, efter omröstning (votering). Vid val kan röstning genomföras genom sluten omröstning om röstberättigad medlem begär det. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret när sådan finns
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. I förekommande fall, fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
 13. Val av
  1. föreningens ordförande.
  2. övriga ledamöter i styrelsen.
  3. upptill tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning.
  4. om revisor skall väljas, en revisor och ev. en suppleant.
  5. upptill tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande.
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 § 14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst hälften av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Extra årsmöte ska hållas inom två månader det att styrelsen mottagit begäran. Kallelse med föredragningslista ska skickas till medlemmarna senast tre veckor före mötet.

 VALBEREDNING

 § 15 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av upptill tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISOR

 § 16 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSE

 § 17 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter och mandattiden är till utgången av nästkommande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder eller om ledamot avgår inträder suppleant enligt fastställd turordning. Avsäger sig ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör sitt uppdrag under mandattiden, avgör styrelsen om man är kvar som styrelseledamot till nästa årsmöte.

§ 18 Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa eventuella revisorer räkenskaper mm enligt §16
 • Förbereda årsmöte

§ 19 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 20 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen. Eventuella ekonomiska beslut tas dock alltid av styrelsen.